Pro registrované doprava (Zásilkovna - výdejní místa) ZDARMA při nákupu nad 2500 Kč. REGISTRUJ SE

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

      obchodní společnosti Sportmania Brno, s.r.o. se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno, identifikační číslo: 05289947, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94533 ( (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fnshp.cz.

     provozovatelem obchodu je společnost Footballmania, a.s. se sídlem Komunardů 1039/39, Praha 7, 170 00 identifikační číslo: 25596543, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161941 (dále jen „společnost Footballmania“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fnshp.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (a tedy není ve smyslu občanského zákoníku spotřebitelem).
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  5. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou rovněž ustanovení zvláštních obchodních podmínek, jimiž prodávající upravuje podmínky prodeje určitých skupin zboží, využití zvláštních prodejních akcí nebo jiné odchylky od těchto obchodních podmínek. Ustanovení zvláštních obchodních podmínek mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu včetně fotografií je či může být pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Není-li uvedeno jinak, ceny zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Kupující bere na vědomí, že může dojít k situaci, kdy vinou selhání softwaru nebo lidské chyby bude na webovém rozhraní uvedena cena zboží, která je zjevně neobvykle nízká, aniž by to bylo odůvodněno např. probíhající slevovou akcí nebo jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující objednal zboží za cenu dle předchozí věty, a to i v případě, že zboží již bylo kupujícímu dodáno.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, případně zvolenou platební metodou. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • nákladech spojených s dodáním zboží, případně zvolenou platební metodou a
   • individuální úpravě zboží dle požadavku zákazníka (zejm. potisku) a ceně této úpravy
    (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího (tato možnost nemusí být vždy dostupná - informace ve webovém rozhraní obchodu);
   • v hotovosti nebo (dle možností zvoleného dopravce) platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním, platbou, úpravou zboží a další související náklady ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.​
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Totéž platí v případě, že kupující objedná zboží individuálně upravené pro jeho potřeby (zejména potisk). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kupující je povinen svůj nárok na slevu zkontrolovat před odesláním objednávky. Poskytnutí slevy nelze požadovat dodatečně.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  7. Evidovanou tržbou podle zákona o evidenci tržeb je pouze přijatá hotovostní platba při osobním převzetí v provozovně prodávajícího. V takovém případě je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webové stránce.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující má za zákonných podmínek také právo na vrácení zaplacených nákladů na dopravu zboží.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li již uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Oznámení o stornování objednávky zaslané na elektronickou adresu kupujícího je považováno za odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, sleva, nebo jiná výhoda (např. bonus, 3 ks za cenu 2 apod.), je ujednání o poskytnutí takového dárku, slevy nebo jiné výhody mezi prodávajícím a kupujícím uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (a to i jen z části), pozbývá ujednání o poskytnutí dárku, slevy nebo jiné výhody účinnosti a kupující je povinen spolu tyto vrátit, je-li to možné, nebo prodávajícímu jejich cenu refundovat v penězích, pokud vrácení není z povahy věci proveditelné.
  9. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, byla-li uzavřena za pro něj zjevně nevýhodných podmínek v důsledku selhání člověka nebo techniky (např. nulová či zjevně nesmyslná cena zboží, opakovaně použitelný platební poukaz či slevový kupon apod.), muselo-li být kupujícímu již v okamžiku uzavření kupní smlouvy zjevné, že prodávajícím nabízené podmínky jsou pro prodávajícího bezdůvodně nevýhodné.
 6. Přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. V případě osobního odběru zboží v provozovně (prodejně) prodávajícího zašle prodávající kupujícímu unikátní kód (PIN), známý pouze kupujícímu. Zboží pak bude předáno osobě, která zná číslo objednávky a PIN. Prodávající nebude ověřovat identitu této osoby - zboží se považuje za kupujícím převzaté v okamžiku, kdy je pracovník prodávajícího předá osobě, která znala číslo objednávky a PIN, a to i v případě, že se zboží následně nedostalo do dispozice kupujícího.
  5. Prodávající sdělí kupujícímu, který si objednal zboží s osobním odběrem v provozovně prodávajícího, lhůtu k vyzvednutí, která nebude kratší než tři pracovní dny. Nevyzvedne-li si kupující zboží v uvedené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nebo zboží zaslat na adresu kupujícího na jeho náklady.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Ustanovení tohoto odstavce platí též pro osobní odběr zboží v provozovně kupujícího.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. Doručování
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. Zvláštní podmínky pro prodej merchandisingu hokejového klubu HC Kometa Brno
  1. Prodávající není provozovatelem internetového obchodu - tím je společnost Footballmania. Prodávající prodává v rámci obchodu pouze zboží s logem či jiným symbolem hokejového klubu HC Kometa Brno (dále jen "zboží HCK")-
  2. Objednávky, které obsahují pouze zboží HCK (dále jen "objednávky HCK") vyřizuje na svůj účet a nebezpečí prodávající. Z toho plynou následující odlišnosti při vyřízení objednávky HCK (oproti běžným objednávkám):
   1. potvrzení objednávky a jejího případného storna obdrží kupující od společnosti Footballmania,
   2. informaci o platbě zasílanou e-shopem (při platbě přes platební bránu) obdrží kupující od společnosti Footballmania,
   3. ostatní informace o nákupním procesu obdrží kupující od prodávajícího,
   4. platba přes platební bránu probíhá na platební bráně společnosti prodávajícího,
   5. zboží kupujícímu zašle prodávající,
   6. fakturu za zboží kupující obdrží od prodávajícího,
   7. vrácení zboží, reklamaci zboží a jakákoli další práva ze spotřebitelských smluv nebo z vad zboží uplatňuje kupující u prodávajícího.
  3. Prodávající však kupujícího ubezpečuje, že shora uvedené odlišnosti od standardního nákupního procesu nemají za cíl jakkoli poškodit kupujícího. Společnost Footballmania ručí za splnění všech zákonných i smluvních povinností prodávajícího vůči kupujícímu v plném rozsahu.
  4. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že za účelem vyřízení objednávky zboží HCK může být nutné, aby si prodávající a společnost Footballmania vzájemně předali údaje o jeho objednávce, včetně osobních údajů kupujícího nezbytných k jejímu vyřízení.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Kupní smlouvu lze, není-li uvedeno jinak, uzavřít pouze v českém jazyce.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
  5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 4. září 2023

Napiš nám zavřít
Načíst

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.